Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens eenvooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatureswordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozenbestuursleden worden op het rooster van af¬treden geplaatst daar waar zij hetlid vervangen. De pe¬riodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemenevergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordtgehouden.

Artikel 2.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden,waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt.Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het HuishoudelijkReglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de or¬dete roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3.

De secretaris voert de correspondentie der verenigingwaarvan hij copie houdt. Hij houdt de notulen der vergade¬ring in eenafzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuringondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezigen in boekvorm bij. Iederder aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijksstelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging dat nagoedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan deorde zal worden gesteld.

Artikel 4.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijnberusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. Deinvordering der contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgavenen verbintenissen die de som van Fl. 500,— te boven gaan, behoeft de penningmeesterde goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden vaneen kasboek.

Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoordingover het afgelopen boekjaar.

De goedkeuring van de kascommissie wordt door de algemenejaarvergadering beschouwd als décharge van de penningmeester voor diens beheerover het afgelopen jaar.

Artikel 5.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht ombij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijndeverenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.

Artikel 6.

Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid opaanvraag de redenen hiervan op te geven.

Artikel 7.

Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moetendit uiterlijk vier weken vóór het eindigen van het lopende kalenderjaar aan desecretaris kenbaarbaar maken.

Heeft opzegging niet vóór die datum plaats gevonden dan is menverplicht alsnog de contributie over het gehele daarop volgende jaar tevoldoen.

Artikel 8.

Het bestuur heeft het recht een lid na officiëleaanmaning, dat is door toezending vaneen aangetekende brief, de algemene vergadering wegens wanbetaling tot royementvoor te dragen. Een aldus geroyeerd lid kan dan eerst dan weer als lid dervereniging worden toe gelaten, wanneer hij of zij de achterstallige bedragenheeft aangezuiverd

Artikel 9.

De contributie voor leden en gezinsleden zal door dealgemene ledenvergadering jaarlijks worden vastgesteld.

Zij, die na 1 juli lid worden betalen voor het lopendekalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie mits zij gelijktijdig dejaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen.

Artikel 10.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en detijd die door de voorzitter is bepaald; de ledenvergadering als door hetbestuur wordt vast gesteld.

Artikel 11

Van de te houden algemene vergadering geeft het bestuur metopgave der punten van behandeling tenminste zeven dagen van tevoren kennis aande leden.

Elk aanwezig lid brengt ter vergadering een stem uit. Hetstemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 12.

Elk lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande devergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden natoelichting van de voorsteller op de agenda der volgende ledenvergaderinggeplaatst mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen die nietop de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.

Artikel 13.

Ieder gewoon-lid, gezinslid of erelid heeft het recht vanintroductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door devoorzitter.

Dit geldt niet voor de jaarvergaderingen. Dezelfde persoonmag evenwel niet meer dan éénmaal per jaar worden geïntroduceerd. Hij die vandit recht gebruik maakt is verplicht met de introducé mede te tekenen in hetintroductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich alsgelden deze hemzelf.

Artikel 14.

Zij, die opgehouden hebben lid van de vereniging te zijn,kunnen nimmer enige aanspraak op hare bezittingen maken.

Artikel 15.

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuurworden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet ofverordening wordt vereist.

Artikel 16.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

Artikel 17.

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen,zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij statuten enreglement niet anders is bepaald

Artikel 18.

Tot wijziging van dit reglement kan allen worden besloten ineen algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachtestemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied inNederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 19.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bijenig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallenhet bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Artikel 20.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om tot onmiddellijkeschorsing over te gaan, wanneer leden c.q. gezinsleden zich bezighouden met ofbemoeienis geven aan hondengevechten, waarna de Raad van Beheer in kennis wordt gesteld.

De American Staffordshire Terrier behoort de indruk te geven van grote kracht in verhouding tot zijn grootte. Een hond die stevig in elkaar zit, gespierd maar ook lenig en gracieus is en attent ten opzichte van zijn omgeving. Hij moet geblokt zijn, mag geen lange poten hebben en niet 'racy' in outline zijn. Zijn moed is spreekwoordelijk.