Komende evenementen

Geen evenementen

Historie

American Staffordshire Terriër Club Holland

De ASTCH werd opgericht op 21 september 1985 door een vijftiental liefhebbers van het ras.

De oprichtingvergadering vond plaats in Café de Posthoorn in Dronrijp. Het doel was om officiële erkenning te krijgen door de Raad van Beheer, waarvoor o.a. een minimum aantal leden (50) en honden (30) werd verlangd. 
De Raad van Beheer heeft tot doel het bevorderen van de Kynologie in Nederland, het stellen van regels met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland en het waken tegen alle handelingen die de belangen of het aanzien van de kynologie kunnen schaden. Ook is de Raad van Beheer belast met het bijhouden van de Nederlandse stamboekhouding en kan hij het recht verlenen tot het voeren van een kennelnaam.

Vanaf de oprichting heeft de ASTCH zich gedistantieerd van hondengevechten en iedereen die lid wil worden moet een formulier ondertekenen waarin hij verklaard dat noch hijzelf op enigerlei wijze medewerking zal verlenen aan het houden van hondengevechten noch dat zijn hond hieraan zal deelnemen.

De grote man achter de oprichting van de club was dhr. H. Stelwagen. 
Hij werd ook de eerste voorzitter, een functie die hij zeven jaren heeft vervuld. De ASTCH begon met een interim-bestuur, maar op de eerste algemene ledenvergadering, die werd gehouden op 21-09-1985 te Veenendaal, werd het eerste voltallige bestuur gekozen:

Voorzitter                   :  Dhr. H. Stelwagen
Penningmeester     :  Dhr. B. van Sloten
Secretaresse           :  Mevr. H. van Hezik
Commissarissen   :  Dhr. J. Scholte
                                      Dhr. S. van Sloten
                                      Dhr. H. Matulessy
Pupbemiddeling     :  Mevr. H. van Hezik

Redactie van het clubblad was in handen van mevrouw I. Stelwagen en mevrouw W. van Sloten. Ondanks de beperkte financiële middelen slaagden zij er in om een clubblad van de grond te krijgen. Met medewerking van cartoonist Bertus Keulders groeide het clubblad uit tot een volwaardig blad.

Gestart werd met een gering aantal leden en na een half jaar stonden er reeds 65 leden ingeschreven. Op 27-4-1986 vond de algemene ledenvergadering plaats en hier werd met algemene stemmen de naam van de vereniging, de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Deze stukken werden met de lijst van de bestuursleden, de ledenlijst en notulen van deze vergadering opgestuurd naar de Raad van Beheer in de hoop zo spoedig mogelijk officiële erkenning te krijgen. Deze erkenning kwam in 1992.

 

Een jaar na de oprichting werd de eerste clubdag gehouden op 21 september 1986 te Apeldoorn.
 


Met dank aan Frans Diaz voor het beschikbaar stellen van deze foto.

 

In  1987 is de club toegetreden tot de Nederlandse Terriër Unie, een overkoepelende organisatie waarin de erkende Terriërclubs samenwerken.

Inmiddels is het 2007 en heeft de Club met de jaren wat veranderingen ondergaan. Er zijn al aardig wat Clubdagen gevolgd na de eerste Clubdag in  1986, maar daarnaast organiseert de ASTCH o.a. ook de Jongehonden-/VeteranenDag en Clubmatch, waarbij ook de Clubwinkel aanwezig is.

Tevens worden de MAG-testen verzorgt onder toezicht van de Raad van Beheer en verstrekt de ASTCH informatie met betrekking tot de American Staffordshire Terriër onder andere betreffende de wetgeving en het fokreglement van dit ras. Tevens houdt zij toezicht op de leden die zich aanmelden. Dit zijn een aantal voorbeelden waarmee de bestuursleden van 
de Club zich bezig houden.

Ondertussen  zijn er Bestuurs- en commissieleden gekomen en gegaan, de mensen waarmee de opbouw is begonnen en is voortgezet. Hierbij mag benadrukt worden dat dit op geheel vrijwillige basis gaat. De huidige bestuursleden danken bij deze dan ook hun voorgangers voor het werk wat ze verricht hebben.


Namens het Bestuur ASTCH

De American Staffordshire Terrier behoort de indruk te geven van grote kracht in verhouding tot zijn grootte. Een hond die stevig in elkaar zit, gespierd maar ook lenig en gracieus is en attent ten opzichte van zijn omgeving. Hij moet geblokt zijn, mag geen lange poten hebben en niet 'racy' in outline zijn. Zijn moed is spreekwoordelijk.