HUISHOUDELIJK   REGLEMENT.

Artikel 1.

Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van af¬treden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene vergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

Artikel 2.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3.

De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der vergadering in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezigen in boekvorm bij. Ieder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 4.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van Fl. 500,— te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek.

Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar.

De goedkeuring van de kascommissie wordt door de algemene jaarvergadering beschouwd als décharge van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 5.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.

Artikel 6.

Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven.

Artikel 7.

Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken vóór het eindigen van het lopende kalenderjaar aan de secretaris kenbaar maken.

Heeft opzegging niet vóór die datum plaats gevonden dan is men verplicht alsnog de contributie over het gehele daarop volgende jaar te voldoen.

Artikel 8.

Het bestuur heeft het recht een lid na officiële aanmaning, dat is door toezending van een aangetekende brief, de algemene vergadering wegens wanbetaling tot royement voor te dragen. Een aldus geroyeerd lid kan dan eerst dan weer als lid der vereniging worden toe gelaten, wanneer hij of zij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd

Artikel 9.

De contributie voor leden en gezinsleden zal door de algemene ledenvergadering jaarlijks worden vastgesteld.

Zij, die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen.

Artikel 10.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de ledenvergadering als door het bestuur wordt vast gesteld.

Artikel 11

Van de te houden algemene vergadering geeft het bestuur met opgave der punten van behandeling tenminste zeven dagen van tevoren kennis aan de leden.

Elk aanwezig lid brengt ter vergadering een stem uit. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 12.

Elk lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.

Artikel 13.

Ieder gewoon-lid, gezinslid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter.

Dit geldt niet voor de jaarvergaderingen. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer dan éénmaal per jaar worden geïntroduceerd. Hij die van dit recht gebruik maakt is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze hemzelf.

Artikel 14.

Zij, die opgehouden hebben lid van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak op hare bezittingen maken.

Artikel 15.

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening wordt vereist.

Artikel 16.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

Artikel 17.

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald

Artikel 18.

Tot wijziging van dit reglement kan allen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 19.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Artikel 20

Het bestuur behoudt zich het recht voor om tot onmiddellijke schorsing over te gaan, wanneer leden c.q. gezinsleden zich bezighouden met of bemoeienis geven aan hondengevechten, waarna de Raad van Beheer in kennis wordt gesteld.