1. ALGEMEEN
  • Dit reglement voor de American Staffordshire Terrier Club Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras American Staffordshire Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 26 mei 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  • Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de American Staffordshire Terrier Club woonachtig in Nederland.

1.2.1 Waar in het Verenigingsfokreglement wordt gesproken van leden van de vereniging, wordt tevens bedoeld aspirant leden.

 • Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 • Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 1. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 • Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
  Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
 • Herhaalcombinaties:
  Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
 • Minimum leeftijd reu:
  De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.3.1Deze regel geldt voor zowel in Nederland geregistreerde reuen als voor in het buitenland geregistreerde reuen.

 • Aantal dekkingen:
  De reu mag maximaal 20 geslaagde dekkingen in Nederland verrichten gedurende zijn leven.
  Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
  NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
  NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
 • Cryptorchide en monorchide:
  Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 • Gebruik buitenlandse dekreuen:
  Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 1. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
 2. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen;
 3. De gezondheidsonderzoeken dienen te zijn uitgevoerd conform de in het betreffende land geldende regels en/of normen, of volgens de regels van de OFA, ook als deze zwaarder zijn dan de geldende Nederlandse regels en/of normen
 • Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
  als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
  • Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
  • Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  • Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
  • Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.
  • Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
  • Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.
  • Een teef mag niet worden gedekt na de dag waarop voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), een nest van haar is geboren.
  • Een teef die mutated homozygoot (lijder) is voor cerbellaire ataxia, mag niet worden gedekt.
  • Een fokker en zijn huisgenoten mogen op één adres/één kennelnaam/kennelafvaardiging slechts 3 nesten per jaar fokken waarbij de periode tussen de geboortedatums van opeenvolgende nesten minimaal 12 weken moet bedragen (wijziging van de BALV van 07-09-2019).
 1. GEZONDHEIDSREGELS
  • Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidsonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
   • Bovenstaand artikel geldt alleen voor in Nederland geregistreerde ouderdieren. Voor in het buitenland geregistreerde reuen gelden de regels zoals vastgelegd in artikel 2.6.
  • Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • Cerbellaire Ataxia. De officiële uitslag van de NCL-A test luidt: Normal homozygoot (vrij), heterozygoot (drager) en mutated homozygoot (lijder). Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren waarvan minstens één ouderdier Normal homozygoot (vrij) is van cerbellaire ataxia. Deze eis geldt ongeacht het land van registratie van de ouderdieren.

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren, voor zover geboren na 31 december 2009, vóór de dekking onderzocht worden op:

 • Heupdysplasie: beide ouderdieren dienen officieel te zijn onderzocht op heupdysplasie. Voor in Nederland geregistreerde honden dient dat te geschieden volgens de protocollen van de Raad van Beheer. Voor in het buitenland geregistreerde reuen dient dit te geschieden volgens de protocollen voorgeschreven in het land van inschrijving dan wel volgens de protocollen van de OFA[1]. De resultaten van dit onderzoek dienen op het moment van dekking bekend te zijn. Voorwaarde is daarbij dat de betreffende hond ten tijde van het onderzoek geïdentificeerd is door middel van een tatoeage, microchip of D.N.A. test en dit identificatienummer vermeld staat op de officiële gezondheidsuitslag.
 • Elleboogdysplasie: beide ouderdieren dienen officieel te zijn onderzocht op elleboogdysplasie. Voor in Nederland geregistreerde honden dient dat te geschieden volgens de protocollen van de Raad van Beheer. Voor in het buitenland geregistreerde reuen dient dit te geschieden volgens de protocollen voorgeschreven in het land van inschrijving dan wel volgens de protocollen van de OFA1. De resultaten van dit onderzoek dienen op het moment van dekking bekend te zijn. Voorwaarde is daarbij dat de betreffende hond ten tijde van het onderzoek geïdentificeerd is door middel van een tatoeage, microchip of D.N.A. test en dit identificatienummer vermeld staat op de officiële gezondheidsuitslag. Daarnaast dient de hond ten tijde van het onderzoek ingeschreven en woonachtig te zijn in het betreffende land.

4.2.1 Verder raadt de vereniging aan dat in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

 • Hartafwijkingen door middel van een echocardiogram. Bij dit onderzoek worden er bewegende beelden van het hart gemaakt, aan de hand waarvan onder andere de pompfunctie van het hart en het functioneren van de hartkleppen beoordeeld kunnen worden. Echocardiografie wordt met name gebruikt om de oorzaak van een ruis in het hart of de onderliggende hartziekte bij hartfalen te vinden.
  • Aandoeningen:
   met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
 • Epilepsie
 • Een teef die mutated homozygoot (lijder) is voor Cerbellaire Ataxia
 • indien niet minstens een van de ouderdieren vrij is van Cerbellaire Ataxia
 • Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten(volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
 • Er zijn geen fok-uitsluitende diskwalificerende fouten bepaald
 1. GEDRAGSREGELS
  • Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die redelijkerwijs van het ras mag worden verwacht.
  • Verplichte gedragstest: de beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de Raad van Beheer erkende gedragstest op overmatige angst en/of agressief (bijt)gedrag, de zogeheten MAG test, hebben afgelegd.
   • Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels van het land waar de hond staat geregistreerd.
 1. WERKGESCHIKTHEID
  • Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing
 1. EXTERIEURREGELS
  • Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie hebben behaald.
   • Het onder artikel 7.1 bepaalde wordt als volgt verder gespecificeerd; beide ouderdieren moeten minimaal voldoen aan de volgende kwalificatie:
 1. Voor honden geboren voor 1 januari 2010;

minimaal een keer op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie een kwalificatie “Zeer Goed” (ZG) of “Uitmuntend” (U) hebben behaald

 1. Voor honden geboren na 31 december 2009;

minimaal drie keer op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie een kwalificatie “Zeer Goed” (ZG) of “Uitmuntend” (U) hebben behaald onder verschillende keurmeesters

of

minimaal een keer op een door de ASTCH georganiseerde Kampioensclubmatch (KCM) een kwalificatie “Zeer Goed” (ZG) of “Uitmuntend” (U) hebben behaald

 • Bovengenoemde kwalificatie-eisen gelden niet voor een in het buitenland geregistreerde dekreu.
 • Fokgeschiktheidskeuring:
  fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

 

 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 

  • Ontwormen en enten:
   de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
  • Aflevering pups:
   de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
  • Verantwoordelijkheid:
   de verantwoordelijkheid voor het fokken van elk nest, ongeacht of de pups bij de vereniging worden aangemeld voor vermelding bij de nest-informatie, ligt altijd bij de fokker. Aan het aanbieden van pups voor nest-informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De mogelijkheid om nesten te laten plaatsen op de website van de vereniging moet gezien worden als service aan fokkers alsmede potentiele puppy kopers.
  • Koopovereenkomst:
   de fokker maakt, bij aflevering van de pups, gebruik van een koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekent (in tweevoud) moet worden.NB Contracten waarin aan de belangen van de puppy koper naar het inzicht van de rechter niet of onvoldoende tegemoet wordt gekomen, zullen geen standhouden bij toetsing door de rechter en zijn daarmee in feite dus van geen enkele waarde.
  • De koop:
   de koop van een pup is een zaak tussen fokker en puppy koper. De vereniging heeft uitsluitend een verwijzende en voorlichtende taak. Daarom kan de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook.
 1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
  • Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
  • Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
  • Sancties:
   De volgende sancties kunnen worden gehanteerd door het bestuur van de vereniging bij overtreding van dit Verenigingsfokreglement.
 2. Berisping (drie berispingen leiden tot automatische schorsing voor de duur van 6 maanden)
  in geval van overtredingen van administratieve aard die geen consequenties hebben op het welzijn van de voor de fok gebruikte honden of voor de gefokte honden
  of
  in geval van publicaties door de aangesloten fokker die tegenstrijdig zijn met dit reglement en de geaccepteerde verplichting van het lid om aan dit reglement te voldoen
 3. Schorsing (de duur van de schorsing is ter beoordeling van het bestuur, van 3 maanden tot 1 jaar)
  In geval van overtredingen van dit reglement als gevolg van onachtzaamheid die leiden tot aantasting van het welzijn van de voor de fok gebruikte honden of de gefokte honden
  of
  in geval van publicaties met betrekking tot dit regelement door een aangesloten fokker die publiekelijke schade toebrengen aan het ras, of aan de vereniging en daarbij aangesloten fokkers
 4. Ontheffing van het lidmaatschap
  In geval van opzettelijke overtredingen van dit reglement die leiden tot aantasting van het welzijn van de voor de fok gebruikte honden of de gefokte honden

  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging in overleg met de Raad van Beheer.
  • Onverlet de in het Kynologisch Reglement opgenomen mogelijkheden tot beroep staat tegen beslissingen van de vereniging waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn/haar belang wordt getroffen bezwaar en beroep open bij de Geschillencommissie van de vereniging.
  • Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt het bestuur van de vereniging, in overleg met de Raad van Beheer zorg voor aanvulling van dit Verenigingsfokreglement.
 1. INWERKINGTREDING
  • Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking, na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR, op de eerste dag van de maand na publicatie in het ASTCH Clubblad.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de American Staffordshire Terrier Club Holland (ASTCH) op 26 mei 2013.

[1] Voor in het buitenland geregistreerde reuen is beoordeling en registratie bij de OFA (http://www.offa.org) een geaccepteerd alternatief