CONVENANT American Staffordshire Terriër inzake Cerebellaire Ataxie

 

Partijen:

 1. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

statutair gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw I.D. de Wolf,

hierna te noemen “Raad van Beheer”;

 

 1. American Staffordshire Terriër Club Holland

statutair gevestigd te gemeente Ursum

rechtsgeldig vertegenwoordigt door haar voorzitter, Pascal Tyndall, vicevoorzitter, Roelof Nuberg, en secretaris, Sabrina Hoks,

hierna te noemen “ASTCH

 

Overwegende:

 • Dat de Raad van Beheer zich bezighoudt met de inschrijving van rashonden in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) en daarnaast een federatie van rasverenigingen en andere kynologische verenigingen is.

 

 • Dat de ASTCH is aangesloten bij de Raad van Beheer en zich bezighoudt met de belangenbehartiging van het ras American Staffordshire terriër.

 

 • Dat de Raad van Beheer en de ASTCH zich (statutair) ten doel stellen de bevordering van het welzijn en de gezondheid van honden, in dit geval de American Staffordshire terriër.
 • Dat het ras American Staffordshire terriër een aantal gezondheidsproblemen kent die zodanig zijn dat ze maatregelen behoeven, namelijk Cerebellaire Ataxie.
 • Dat in artikel III.14A van het Kynologisch regelement (KR) de mogelijkheid is opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen van alle honden van een bepaald ras in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging, indien er sprake is van een ernstige bedreiging van het voortbestaan van het ras. Partijen wensen van deze mogelijkheid gebruik te maken.

 

Partijen komen als volgt overeen:

 

Artikel 1 Controle op Cerebellaire Ataxie

 1. Van elk (potentieel) fokdier moet DNA afgenomen worden ten behoeve van een NCL-A test op Cerebellaire Ataxie.
 2. De DNA afname en identiteitscontrole van de hond geschiedt door een bevoegd persoon, hetzij een praktiserend dierenarts of een buitendienstmedewerker. Het DNA monster wordt uniek geïdentificeerd en naar het laboratorium verstuurd (zie de bijlage).
 3. De uitslag van de DNA test dient voor de dekaangifte bekend te zijn van beide ouderdieren en meegestuurd te worden met de dekaangifte.
 4. Toegestane oudercombinaties staan in de bijlage genoemd.
 5. De kosten voor de test en de eventuele koppeling aan het DNA profiel komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.

 

 

Artikel 2 Inschrijving in Nederlandse stamboekhouding

 1. Naast de in artikel 1 genoemde eisen voor inschrijving voor de American Staffordshire Terriër in de Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch Reglement van kracht.
 2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.

 

Artikel 3 Slotbepaling en overgangsbepaling

 1. Dit convenant treedt in werking 1 januari 2016, alle dekkingen op of na deze datum moeten voldoen aan de bepalingen in dit convenant. Het convenant heeft een looptijd van 2 jaar, telkens stilzwijgend verlegd met 5 jaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren minimaal 3 maanden voor de afloopdatum.
 2. Dit convenant zal tweejaarlijks met de betrokkenen, waaronder diergeneeskundigen geëvalueerd worden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de American Staffordshire Terriër zijn teruggedrongen, dan wel nadere maatregelen noodzakelijk zijn. De eerste evaluatie zal plaatsvinden in januari 2018.
 3. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kan dit convenant door partijen gezamenlijk worden aangepast.

 

Artikel 4 Bijlagen

De aan dit convenant toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst:

Bijlage: DNA onderzoek op Cerebellaire Ataxie

 

 

 

 

 

Bijlage – DNA onderzoek op Cerebellaire Ataxie

 

De DNA test op Ataxie wordt uitgevoerd voor elk potentieel fokdier.

Bij afname van DNA is de identiteit van de hond gecontroleerd. Dit staat aangegeven op het formulier.

 

Op het resultaat van het laboratorium moet de identiteit van de hond en de identiteitscontrole bij de afname vermeld staan. Het is mogelijk dat bij de afname de honden nog niet te identificeren zijn middels een chip, deze honden kunnen zowel een DNA test op Cerebellaire Ataxie ondergaan als een DNA profiel laten opstellen. DNA profielen kunnen later gebruikt worden voor de identiteitscontrole.

 

De DNA test voor Cerebellaire Ataxie test de mutatie NCL-A c.296G>A

 

Deze test is mogelijk bij:

 • Antagene
 • Genindex
 • Optigen
 • Van Haeringen Laboratorium

 

De uitslag van de test luidt: homozygoot normaal (vrij), heterozygoot (drager) en homozygoot afwijkend (lijder).

 

Onder vrij wordt ook verstaan ‘free by parents’ en ‘free by grandparents’. Mits van deze honden via DNA afstammingsonderzoek de afstamming is bepaald.

 

Het is uitsluitend toegestaan om met de volgende combinaties te fokken:

 • Lijder reu x vrij teef
 • Drager reu x vrij teef
 • Vrij reu x vrij teef
 • Vrij reu x drager teef

Deze eis geldt ongeacht het land van registratie van de ouderdieren.